Rudi Anschober

Rudi Anschober (narozen 1960) je hornorakouský politik za Stranu zelených a od roku 2003 zemský rada Horních Rakous pro integraci, životní prostředí, energetiku, vodohospodářství, ochranu klimatu a spotřebitelů. Povoláním je učitel základní školy, několik let působil též jako novinář v různých médiích. Významně se angažoval v boji proti výstavbě jaderné elektrárny Temelín, což jej nakonec přivedlo do politiky s cílem „něco změnit“ a upozorňovat na jiné možnosti výroby elektřiny, než je jaderná energetika. Na politické scéně působí od roku 1986. Začínal jako mluvčí iniciativy Zelená alternativa pro Horní Rakousy.

Od získání mandátu do Zemské rady v roce 2003 se Rudi Anschober na zemské úrovni staví proti využívání jádra a za prosazování alternativní energetiky. Je u zrodu mnoha projektů a iniciativ, podporuje spolky a občany doma i v zahraničí v jejich snaze upozorňovat na negativa jaderné energetiky a prosazovat obnovitelné zdroje energie. Svým hlasem přispívá k občanské informovanosti o nebezpečích a současné nehospodárnosti jaderné energetiky.

Především však Anschober bojuje za „obrat v energetice“ a také jej postupně v Horních Rakousích uskutečňuje. Již dnes pochází 80 procent dodávek elektřiny v této zemi z obnovitelných zdrojů, přičemž do roku 2030 by výroba elektřiny z těchto zdrojů měla dosáhnout 100 procent.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Emmerich Seidelberger

Emmerich Seidelberger je konzultantem v oblasti bezpečnostních rizik jaderné techniky na Ústavu pro výzkum bezpečnosti a rizik Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni. V letech 1961-1968 studoval Technickou univerzitu ve Vídni. V letech 1969-1981 pracoval na vývoji a konstrukci bezpečnostních systémů tlakovodních reaktorů ve společnosti Siemens / KWU v Erlangenu. V letech 1981-1985 vyučoval na waldorfských školách a v roce 1986 se zabýval energetikou v Rakouském ekologickém institutu ve Vídni. V letech 1987-1997 pracoval ve firmě Waagner-Biro / AEE ve Štýrském Hradci, kde navrhoval moderní parogenerátory.

V letech 1990-1997 byl pan Seidelberger konzultantem rakouského spolkového kancléřství a členem komise ICISA v Kršku. V letech 1997-2012 byl zástupcem ředitele Ústavu pro výzkum rizik na Vídeňské univerzitě a později Ústavu pro výzkum bezpečnosti a rizik Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni, kde se zabýval obnovitelnými zdroji energie a hodnocením a posudky jaderných elektráren a meziskladů vyhořelého jaderného paliva v lokalitách Temelín, Dukovany, Bohunice, Mochovce, Beznau a Krško. Od roku 2012 působí coby konzultant.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ian Fairlie

Dr. Ian Fairlie je nezávislý konzultant v oblasti radioaktivity v životním prostředí; absolvoval studia chemie a radiobiologie. Během doktorandských studií na britské Imperial College a na americké Princeton University se zabýval vlivy technologií nakládání s jadernými odpady na lidské zdraví. Dr. Fairlie působí jako konzultant britské vlády a byl též vědeckým tajemníkem Komise britské vlády pro zkoumání radiačních rizik vnitřních zářičů (www.cerrie.org).

Dr. Fairlie poskytuje poradenské služby Lékařům proti jaderné válce, ekologickým nevládním organizacím a místní samosprávě. Jeho specializací jsou dozimetrické vlivy emisí z jaderných reaktorů. Publikoval rozsáhlé epidemiologické studie dětské leukémie v blízkosti jaderných zařízení a práce o nebezpečnosti tritia.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ilse Tweer

Ilse Tweer je expertka v oblasti statiky tlakových nádob reaktorů. Titul PhD získala v roce 1966 v oboru radiační poškození kovů na Vídeňské univerzitě. Poté byla do roku 1968 odbornou asistentkou na Ústavu fyziky pevných látek Vídeňské univerzity. V letech 1968-1970 absolvovala výzkumnou stáž na Univerzitě Delaware a na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu.

Ilse Tweer se od roku 1972 zabývá dokumentační činností pro několik výzkumných ústavů v Německu v oblasti materiálového inženýrství, fyziky pevných látek, materiálů reaktorů a jaderného lékařství. V letech 1987-1994 spolupracovala na analýze statiky tlakových nádob reaktorů s Ekologickým institutem v Darmstadtu (JE Obrigheim) a s organizací Gruppe Ökologie (JE Greifswald a Stade). Od roku 1990 spolupracuje s Ústavem pro výzkum bezpečnosti a rizik Vídeňské univerzity, je členkou Rakouského expertního týmu (JE Bohunice, Krško, Mochovce a Temelín, trilaterální spolupráce v rámci Protokolu z Melku), kde se specializuje na statiku tlakových nádob reaktorů. V letech 2013-2016 pracuje na studiích statiky tlakových nádob reaktorů v belgických JE Doel3/Tihange2 pro evropské Zelené. Ilse Tweer je členkou INRAG.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pavol Široký

Pavol Široký vystudoval v roce 2002 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor geologie, specializace inženýrská geologie a hydrogeologie. V letech 1993 a 1994 působil jako aktivista a dobrovolník Greenpeace Slovensko. V roce 1994 založil sdružení Za Matku Zem, kde 17 let pracoval na energetických a klimatických projektech na Slovensku i v zahraničí. V roce 2007 působil jako asistent sítě AGREE.NET na Slovensku u Přátel Země – CEPA, kde se věnoval pozičnímu dokumentu k udržitelnému využívání biomasy.

Pavol Široký je zakladatelem sítě Slovenská klimatická koalice, kterou v letech 2008-2011 koordinoval. V letech 2011-2015 pracoval jako klimatický a energetický kampajnér Greenpeace Slovensko. Věnoval se především oblasti obchodování s emisními povolenkami, uhlí, úsporám energie, energetické bezpečnosti a Ukrajinsko-Ruské krizi, obnovitelným zdrojům energie a v letech 2013-2015 též tématu uranu a jaderné elektrárně Mochovce. Od roku 2015 působí jako nezávislý expert pro oblast energetiky, klimatických změn a geologie a zároveň koordinuje aktivity v oblasti energetiky a klimatu ve sdružení Za Matku Zem.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Skype: pablitocherokee – Facebook: pavol.siroky.94 – Twitter: @PavolSiroky – Linkedin: Pavol Siroky

Yves Marignac

Yves Marignac je od roku 2003 výkonným ředitelem WISE-Paris, nezávislé neziskové informační, výzkumné a poradenské agentury pro oblast jaderné a obecné energetiky. Ve WISE-Paris pracuje od roku 1996, předtím absolvoval aplikovaná studia jaderných otázek a veřejné debaty na univerzitě Paříž XI, působil ve francouzském jaderném institutu CEA a pracoval u francouzské jaderné firmy STMI. Od té doby se coby účastník nebo poradce zapojuje do většiny celostátních poradních procesů v oblasti jaderné energie. V letech 1999-2000 se účastnil ekonomického hodnocení jaderné varianty energetiky na zadání francouzského premiéra, jež vedlo ke vzniku tzv. Charpin-Dessus-Pellatovy zprávy.

Yves Marignac byl v letech 2005-6 vědeckým a technickým poradcem komise pořádající francouzskou celostátní veřejnou diskuzi o reaktoru EPR v elektrárně Flamanville. V letech 2012-13 se v rámci kabinetu francouzského ministra životního prostředí zúčastnil organizování a koordinace Celostátní diskuze o energetickém přechodu (DNTE).

Yves Marignac není ekonom, ale věnuje se vývoji systémové analýzy, jež propojuje ekonomické otázky s bezpečností, nakládání s odpady a průmyslovou a energetickou politikou, a přispívá k pluralitní odbornosti, na jejímž základě lze spravedlivě a nestranně rozhodovat. Coby aktivní člen nezávislých expertních skupin Global Chance a négaWatt koordinuje vznik nejnovějšího scénáře udržitelné energetiky.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oda Becker

Diplomovaná fyzička Oda Becker je nezávislá vědecká konzultantka v oblasti jaderné bezpečnosti. Vystudovala fyziku a pedagogiku na Univerzitě v Hannoveru. V letech 2006-2011 byla profesorkou na Univerzitě aplikovaných věd a umění v Hannoveru.

Oda Becker se od roku 1999 podílela na několika studiích jaderných elektráren a skladovacích zařízení, mimo jiné na analýzách havarijních scénářů v důsledku případných teroristických útoků a povodňových stavů. Mezi její klienty patří rakouská spolková vláda i několik nevládních organizací. V poslední době zpracovala expertní posudky a studie bezpečnostních otázek na německé i evropské jaderné elektrárny (například Temelín, Mochovce, maďarský Paks, britský Hinkley Point, finská Fennovoima), studie o situaci v jaderné elektrárně Černobyl a studie týkající se evropských „zátěžových testů“ v důsledku havárie ve Fukušimě.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Jílek

Od 2005 do 2012 pracoval jako úředník pro otázky práva na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropské komise, a byl mimo jiné zodpovědný za přípravu nových právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a sledoval jejich provedení. Od 2012 do 2015 pracoval na Ředitelství pro jadernou energii, bezpečnost a ITER (Dir D), v rámci Ředitelství pro jadernou energetiku (DG ENER) Evropské komise. Byl zodpovědný za realizaci různých nařízení Smlouvy o Euratomu a příslušných sekundárních právních předpisů, a účastnil se na jejich přípravě a poté diskusí Rady Pracovní skupiny pro jaderné otázky (WPAQ) (a na půdě Evropského Parlamentu) o návrhu Evropské komise, kterým se mění směrnice o jaderné bezpečnosti z roku 2009, jenž byl nakonec přijat Radou v roce 2014. Od srpna 2015 pracuje jako asistent ředitele Massima Garribba na Dir D, DG ENER Evropské komise.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tobias Heldt

Tobias Heldt vystudoval Univerzitu v Maastrichtu a v roce 2010 získal bakalářský titul v oboru evropské právo. Poté pokračoval v magisterském studiu v oboru evropské firemní a obchodní právo. V roce 2011 zahájil doktorandský výzkum ve výzkumném ústavu METRO Univerzity v Maastrichtu, který dokončil v roce 2015. Jeho disertační práce nazvaná „Evropský právní rámec pro odpovědnost za jaderné škody – přehodnocení stávajících přístupů“ se zabývala otázkami odpovědnosti za jaderné škody a hledáním účinných stimulů zvyšování jaderné bezpečnosti v rámci Evropské unie a dosažení transparentnějšího dozoru nad jadernou energetikou s větším zapojením občanů.

K jeho hlavním výzkumným zájmům patří evropské právo, právo v energetice, právo a ekonomie a společenská odpovědnost firem. Tobias Heldt během doktorandského výzkumu pracoval coby právní poradce Belgického centra jaderného výzkumu.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.